P.H.U. DRÓŻDŻ

Warszawa, 26-20 Końskie, ul. Fabryczna 5,
tel./fax: (041) 375 05 10, e-mail: wlodek@drozdz.eu

Rozbiórka budynków – zgłoszenie czy pozwolenie?Wielu inwestorów kupuje działki, na których stoją stare, nienadające się do zagospodarowania budynki. Zanim rozpocznie się prace rozbiórkowe, warto sprawdzić, czy dany obiekt wymaga tylko zgłoszenia, czy też uzyskania zezwolenia na rozbiórkę. W P.H.U. Dróżdż podpowiadamy, jakich formalności należy dokonać, aby zgodnie z prawem przygotować działkę pod nową zabudowę.

Zgłoszenie

Przepisy stanowią, że każde prace rozbiórkowe należy zgłosić do starostwa powiatowego, jeżeli dany obiekt ma nie więcej niż 8 m wysokości i usytuowany jest w odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa jego wysokości. Warunkiem rozpoczęcia prac jest także brak wpisu do rejestru zabytków i brak ochrony konserwatorskiej. Dokonując zgłoszenia o rozbiórce, należy określić rodzaj, zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. Rozbiórkę można rozpocząć w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia, o ile urząd nie zgłosi sprzeciwu.

Uwaga! W niektórych przypadkach starosta ma prawo do nałożenia na właściciela obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy prace rozbiórkowe mogłyby niekorzystnie wpłynąć na warunki sanitarne, stan środowiska lub warunki wodne w otoczeniu działki, albo też wtedy, gdy przeprowadzenie prac rozbiórkowych wymagałoby zachowania szczególnych kryteriów.

Pozwolenie

W pozostałych przypadkach uzyskanie pozwolenia jest obowiązkowe. Procedura ta dotyczy wszystkich budynków o powierzchni większej niż 25 m2, jak i tych, które stoją w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa swojej wysokości. Jeżeli obiekt liczy 8 i więcej metrów wysokości, zawsze podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, bez względu na odległość od granicy działki.

Oto lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o rozbiórkę obiektu:

  • zgoda właściciela budynku,
  • szkic usytuowania obiektu,
  • opis sposobu przeprowadzania prac rozbiórkowych,
  • opis procedur zapewniających bezpieczeństwo osobom i mieniu,
  • wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których wymagać mogą tzw. przepisy szczególne, tj. Prawo wodne, Ustawa o ochronie zabytków itp.,
  • projekt rozbiórki, wymagany przez starostę (może dotyczyć np. obiektu przylegającego do innego).

Budynek wpisany do rejestru zabytków

W przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków wymagane jest wystąpienie do generalnego konserwatora zabytków z wnioskiem o wykreślenie danego obiektu z rejestru. Obiekt zabytkowy można wykreślić z rejestru, jeżeli budynek ten popadł w ruinę i niemożliwe jest jego odrestaurowanie bądź odremontowanie. Gdy konserwator wyda pozytywną decyzję, dopiero wówczas można wystąpić do starostwa z wnioskiem o pozwolenie na roboty rozbiórkowe. Jeżeli obiekt nie jest wpisany do rejestru, lecz do gminnej ewidencji zabytków, inwestor nie musi ubiegać się o wykreślenie u konserwatora generalnego. Wystarczy złożyć wniosek o pozwolenie w starostwie, a starosta sam uzgodni rozbiórkę obiektu ewidencjonowanego z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Rozbiórka budynków bez czekania na pozwolenie

Jeżeli budynek bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia, prace rozbiórkowe można rozpocząć jeszcze przed ich zgłoszeniem. Niemniej obowiązek dokonania formalności urzędowych nadal spoczywa na inwestorze. Dokonanie rozbiórki budynku bez zgłoszenia bądź pozwolenia skutkuje karą grzywny. Podstawę prawną do opisanych wyżej okoliczności stanowi art. 31, 32 i 39 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Rozbiórka budynków bez pozwolenia

Wszelkie obiekty niewymagające zezwolenia na budowę i niepodlegające ochronie prawnej zabytków można rozbierać bez zgłaszania i pozwolenia. Tak więc parterowe budowle gospodarcze czy wiaty, których powierzchnia nie przekracza 25 m2, ale także ogrodzenia czy altany można rozbierać bez urzędowych zezwoleń.

Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do statusu obiektu znajdującego się na Waszej działce, skontaktujcie się ze starostwem powiatowym. W firmie P.H.U. Dróżdż oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w dopełnieniu formalności niezbędnych dla przeprowadzenia robót rozbiórkowych. Zapraszamy do kontaktu.

ostatnie realizacje
refg
wyroznienia

Fair Play 2007 / 2008

RZETELNA Firma